مینی تبلت های مبتنی بر ویندوز ۸ می آیند، نت بوک ها باز می گردند؟